Uutiset-näyttösivun murupolku

Väliaikaisia helpotuksia COVID-19 potilaiden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden GMP- ja GDP- vaatimuksiin koronapandemian aikana

29.5.2020

Euroopan komissio, lääkevirasto ja lääkevalvontaverkosto ovat sopineet toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään COVID-19-pandemian hoidossa tarvittavien lääkkeiden saatavuushäiriöitä. Nämä helpotukset ovat voimassa ainoastaan koronapandemian aikana.

GMP-joustot

COVID-19:n potilaiden hoidossa oleellisten lääkkeiden valmistukseen voidaan ottaa käyttöön uusia valmistuslinjoja tai -paikkoja joustavin validointimenettelyin

Uusia tiloja ja/tai laitteita voidaan ottaa käyttöön suppeammalla kvalifioinnilla, mikäli se on välttämätöntä oleellisten COVID-19-pandemian hoidossa tarvittavien lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi edellyttäen, että:

 • Kvalifioinnin laajuus perustuu riskiarviointiin
 • Hyväksyttävä suorituskyky ja tuotteen laatu on varmennettu ylimääräisillä riskiä alentavilla toimenpiteillä
 • Kaikki toimenpiteet on dokumentoitu ja hyväksytty laatujärjestelmän mukaisesti
 • Säännölliset kvalifioinnit tehdään normaalisti COVID-19 rajoitusten poistuttua
 • Kvalifiointituloksia katselmoidaan käyttökokemuksen kertyessä ja asetetaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet

Oleellisten COVID-19-pandemian hoidossa tarvittavien lääkkeiden valmistusprosessi voidaan validoida samanaikaisesti tuotantoprosessin käynnistämisen kanssa toimitusten viivästymisen välttämiseksi tietyin edellytyksin:

 • Samanaikainen validointi tulee tehdä EU GMP-oppaan liitteen 15 vaatimusten mukaisesti
 • Validoinnissa tulee noudattaa riskien hallinnan periaatteita (ICH Q9)
 • Kaikkien erien tulee täyttää ennalta määritellyt hyväksymiskriteerit
 • Kaikkien laitteiden ja analyysimenetelmien tulee olla validoitu ennen samanaikaisesti toteutettavaa prosessivalidointia
 • Steriilien lääkkeiden valmistusprosessi ja sterilointimenetelmät tulee olla ennalta validoidut ennen kaupallisen tuotannon käynnistämistä

Aikataulutettuihin laatujärjestelmän velvoitteisiin voidaan tehdä tilapäisiä muutoksia resurssien kohdentamiseksi oleellisten COVID-19-pandemian hoidossa käytettävien lääkkeiden toimitusten turvaamiseksi

 • Tilapäisillä muutoksilla ei saa olla vaikutusta lääkkeiden laatuun, tehoon tai turvallisuuteen.
 • Muutoksissa tulee huomioida riskienhallintaperiaatteet
 • Muutokset tulee hallinnoida laatujärjestelmässä ja dokumentoida GMP-periaatteita noudattaen
 • QP:n (Qualified Person) tulee olla tietoinen muutoksista
 • Muutoksia ei saa käyttää QP-sertifioinnin helpottamiseen sellaisille lääkevalmiste-erille, jotka eivät täytä myyntiluvassa asetettuja laatuvaatimuksia
 • Perustelluista syistä lykkäyksen kohteena voi olla esimerkiksi:
  • Määräaikaishuollot, uudelleenkvalifioinnit, -validoinnit ja –kalibroinnit
  • Laatujärjestelmän dokumenttien säännöllinen katselmointi
  • Paikan päällä tehtävät toimittajien uudelleenauditoinnit ja korvaaminen etäauditoinneilla
  • Säännölliset uudelleenkoulutukset
  • Säilyvyysseurantatestaus mikäli resursseja tarvitaan tuotteiden laadunvalvontatestaukseen (release testing)

Maahantuotujen oleellisten COVID-19-pandemian hoidossa käytettävien lääkkeiden testaaminen välittömän saatavuushäiriön uhatessa

Jos on perusteltua nopeuttaa lääkkeen saatavuutta markkinoille, voi QP tilapäisesti lykätä tai jättää valmisteen kolmansissa maissa tehtävät laadunvalvontatestit tekemättä. Edellyttäen, että:

 • Erä testataan kokonaisuudessaan ETA-alueella myyntiluvan mukaisesti ennen erän QP-sertifiointia
 • Tapahtuma dokumentoidaan poikkeamana normaalista prosessista
 • Mikäli myyntiluvasta poiketaan, toiminnalle on anottu poikkeuslupa.

COVID-19-potilaiden hoidossa oleellinen lääkevalmiste-erä, joka on tuotu sellaisesta kolmannesta maasta, jonka kanssa ei ole MRA-sopimusta, voidaan pandemian aikana hätätapauksissa poikkeuksellisesti sertifioida ja vapauttaa jakeluun valmistajan analyysitodistuksen perusteella, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Valmistetta uhkaa välitön viranomaisen vahvistama saatavuushäiriö.
 • Lääkevalmiste-erän myyntiluvan mukaiset laadunvalvontatestit on tehty kolmannessa maassa kokonaisuudessaan ja ne täyttävät myyntiluvassa asetetut vaatimukset.
 • Laadunvalvontatestit kolmannessa maassa suorittanut laboratorio on ETA:n lääkeviranomaisen tarkastama (GMP-todistus).
 • Testaushistoria kolmannen maan laboratoriossa on yhdenmukainen EU-testitulosten kanssa.
 • ETA-tuoja on tehnyt erälle myyntiluvan mukaisen tunnistuskokeen ETA-alueella.
 • Biologisten valmisteiden erikoisanalyysit, erityisesti rokotteiden inaktivaatiotestaus on tehty ETA-alueella
 • Tapahtumasta on laadittu poikkeamaraportti.
 • Toiminnalle on anottu poikkeuslupa.

Testaus tulee kokonaisuudessaan suorittaa loppuun ETA-alueella sertifioinnin jälkeen ja mahdollisista poikkeamista testituloksissa tulee tiedottaa Fimeaa välittömästi.

GDP-joustot

Vastuunalaisen johtaja poissaolo, etätyö ja rajoitukset COVID-19 pandemiassa

Vastuunalaisella johtajalla on karanteenin ja matkustusrajoitusten ollessa mahdollista työskennellä muualta, kuin yhtiön toimipaikasta käsin edellyttäen, että:

 • hänellä on pääsy kaikkeen tarvittavaan informaatioon GDP:n ja lääketukkukaupan velvoitteiden edellyttämällä tavalla.
 • tällä tavoin työskentelemällä vastuunalainen johtaja voi täyttää GDP:n 2.2 kappaleessa kuvatut vaatimukset

Vastuunalainen johtaja voi delegoida tehtäviään, muttei vastuuta, asianmukaisesti perehdytetyille henkilöille. Jos tehtävät vastuunottava henkilö on ilmoitettu Fimeaan lääkelainsäädännössä edellytetyt vaatimukset täyttävänä vastuunalaisena johtajana, tehtävien ohella myös vastuu voidaan siirtää hänelle. GDP:n pääperiaatteiden sekä päätöksenteon mahdollisuuksien tulee täyttyä vastuunalaisuuden siirtyessä vastuunalaiselta johtajalta toiselle. Kaikissa tapauksissa vastuunalaisella johtajalla tulee olla riittävä tieto lääketukkukaupan laatujärjestelmästä. On lisäksi erityisesti huomioitava, että vastuunalaisen johtajan vaatimus sekä hänen vastuunsa säilyvät muuttumattomina riippumatta poikkeustilanteesta.

Lääketukkukaupan uusien tilojen ja laitteiden hyväksyntä käyttöön rajoitettujen ennakkoarviointien perusteella

Jos tiloja ja laitteita joudutaan ottamaan käyttöön pandemian aikana rajoitettujen ennakkovalidointien perusteella, tulee riittävällä seurannalla varmistaa, että lääkkeet säilytetään ja kuljetetaan vaatimusten mukaisissa olosuhteissa. Tarvittavissa seurantamenettelyissä olisi hyödynnettävä GDP:n riskienhallinnan periaatteita ja niiden tulisi olla vastuunalaisen johtajan hyväksymät.

Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota erityissäilytystä vaativien lääkevalmisteiden säilytykseen ja jakeluun asianmukaisina.

Fimean tulee hyväksyä mahdollinen uusi toimipaikka sekä toiminnot toimilupaan ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan olennaisesta muutoksesta on niin ikään ilmoitettava Fimealle.

Poikkeusolojen päätyttyä tilojen ja laitteiden täysimittainen arviointi on suoritettava viiveettä.

Suunnitellut poikkeamat normaaleista toimintatavoista

Riskienhallinta huomioiden on mahdollista tilapäisesti joustaa vastuunalaisen johtajan arvion perusteella dokumentoidusti ja suunnitellusti poikkeamin seuraavissa tapauksissa:

 • Toimintaohjeiden arvioinnin ajankohtaa voidaan siirtää pandemian aikana.
 • Sopimusjakelijoiden ja muiden toimeksisaajien toimintojen arviointi voidaan tehdä toimijan tiloissa tehdyn auditoinnin sijaan dokumentaation perusteella huomioiden tehdyt viranomaistarkastukset ja muiden tekemät auditoinnit. -
 • Sisäisten tarkastusten ajankohtaa voidaan siirtää, jos se on tarpeellista henkilöstön pandemiaan liittyvien tehtävien vuoksi.
 • Arvioitujen vähäisen riskin poikkeamien selvityksiä sekä korjaavia ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä muutoksenhallinnan dokumentointia voidaan tarvittaessa lykätä pandemian jälkeiseen ajankohtaan.
 • Koulutussuunnitelmassa on mahdollisuus käyttää riskienhallinnan periaattein harkintaa ja priorisoida kriittisissä tehtävissä olevien henkilöiden pandemiakriittiset koulutustarpeet sekä uusien henkilöiden koulutukset rutiinikoulutusten sijaan.

Lue lisää:
EMA:n ohjeistus 

Lisätietoja antaa

 • GMP:
 • Mervi Saukkosaari, ylitarkastaja, p. 0295223261
 • Mirka Laavola, ylitarkastaja, p. 0295223255
 • GDP:
 • Minna Kurronen, ylitarkastaja, p. 0295223239 (1.6. alkaen)
 • Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö,p. 0295223231
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike