Uutiset-näyttösivun murupolku

COVID-19 -potilaiden lääkkeiden epäiltyjen haittavaikutusten ilmoittaminen

27.4.2020

Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) kehottavat potilaita, joilla on todettu tai epäilty koronavirusinfektio (COVID-19), ilmoittamaan kaikkien käyttämiensä lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista. Tämä koskee sekä koronavirusinfektion hoitoon, että muihin tarkoituksiin samanaikaisesti käytettyjä lääkkeitä.

COVID-19 -infektioon ei ole myyntiluvallista lääkehoitoa, mutta monia muihin käyttöaiheisiin hyväksyttyjä lääkkeitä käytetään COVID-19 -potilailla. Tiedot tämän infektion hoidosta ovat vielä rajalliset, esimerkiksi lääkkeiden mahdollisten yhteisvaikutusten osalta. Tietoa kertyy käynnissä olevista kliinisistä lääketutkimuksista ja muista tutkimuksista. Terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden ilmoittamat epäillyt haittavaikutukset auttavat lisäämään tietoa lääkkeiden turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä pandemian aikana.

Terveydenhuollon ammattilaisia ja potilaita kehotetaan ilmoittamaan epäillyistä lääkkeiden haittavaikutuksista Fimeaan:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Ilmoituksen voi tehdä myös myyntiluvan haltijalle, jonka tiedot löytyvät kunkin valmisteen pakkausselosteesta. Potilaat voivat ilmoittaa epäillyistä haittavaikutuksista myös hoitohenkilökunnalle tai apteekkiin, jotka voivat tehdä ilmoituksen.

Epäiltyä haittavaikutusta ilmoitettaessa tulee antaa ainakin seuraavat tiedot:

  • epäillyn haitan saaneen henkilön tiedot, mm. ikä ja sukupuoli
  • onko koronavirusinfektio vahvistettu testillä vai perustuuko infektioepäily oireisiin
  • haittavaikutuksen kuvaus
  • epäillyn lääkkeen nimi
  • lääkkeen annostiedot ja lääkityksen kesto
  • pakkauksessa oleva eränumero
  • muiden samanaikaisesti käytettyjen lääkitysten tiedot (myös itsehoitolääkkeistä, kasvirohdosvalmisteista ja ehkäisyvalmisteista)
  • tiedot potilaan muista sairauksista

Haittavaikutusten mahdollisesti vaatimien toimenpiteiden, hoidon tarpeen arvioinnin ja lääkityksen jatkamisen suhteen tulee kääntyä oman hoitavan lääkärin tai hoitoyksikön puoleen.

Lue lisää:

Reporting suspected side effects of medicines in patients with COVID-19 (EMA:n tiedote 24.4.2020)

Lisätietoja antaa

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike