Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 on julkaistu

2.3.2022

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 on julkaistu. Artikkeleja vuoden kokokohdista sekä tilastoja ja graafeja on koottu myös verkkoversioon osoitteeseen vuosikertomus.fimea.fi.

”Vuosi 2021 oli kiireinen, mutta henkilöstön ammattitaidon ja tehokkuuden avulla saavutimme toiminnallemme asetetut tavoitteet hyvin”, toteaa ylijohtaja Eija Pelkonen. ”Siinä edesauttoi myös kiinteä yhteistyö ja hyvä vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa.”

Fimean taloustilanne säilyi vuonna 2021 vakaana. Fimea on nettobudjetoitu virasto, joka saa rahoituksen pääasiassa lääkealan toimijoiden asiakasmaksuista. Lääkevalmisteiden myyntiluvat, lääkealan toimijoiden lupa- ja tarkastusmaksut sekä erillislain mukaiset laadunvalvontamaksut muodostavat vuonna 2021 noin 82 % viraston kokonaisrahoituksesta. Jäljellä oleva 18 % on valtion budjetista rahoitettavaa toimintaa, jota ovat lääkevalvonnan yleinen viranomaisohjaus, farmakopea- ja lääkehoitojen arviointi -prosessin toiminta.

COVID-19-tehtävät jatkuivat

COVID-19-kriisi näkyi edelleen Fimean arjessa vuoden 2021 aikana. COVID-19-rokotteiden ja lääkkeiden kehitys eteni ja Fimea osallistui arviointiin sekä kommentointiin yhteistyössä Euroopan lääkevalvontaverkoston kanssa. Koronarokotteet saivat myyntilupia ja haittavaikutusilmoitusten määrä, kuten myös niitä koskevat kyselyt, kasvoivat huomattavasti. Loppuvuodesta erityisesti COVID-19-antigeenikotitestien valvonta työllisti paljon.

Lääkkeiden saatavuuden tilannekuvaa ja riittävyysennusteita ylläpidettiin ja raportoitiin vuoden 2020 tapaan säännönmukaisin väliajoin sosiaali- ja terveysministeriölle sekä saatavuustilanteen osalta myös laajemmin sidosryhmille.

Vuonna 2021 korostui myös aktiivinen osallistuminen EU:n lääkestrategian tukemiseen. Fimea osallistui lukuisten EU:n lainsäädäntöhankkeiden, kuten lääkinnällisiä laitteita koskevan Medical Devices -asetuksen, eläinlääkeasetuksen ja kliinisten tutkimusten asetuksen voimaantulon valmisteluun. Panostimme muuttuvan lainsäädännön johdosta laajasti toimijoiden ja sidosryhmien ohjaukseen ja neuvontaan muun muassa järjestämällä webinaareja ja tapahtumia.

Fimea sitoutui laajasti vuonna 2021 kansallisen lääkeasioiden uudistuksen tiekartan toteuttamiseen osallistumalla aktiivisesti toimeenpanemiseen liittyvään työskentelyyn. Uudistuksen tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta, varmistaa lääkitysturvallisuus ja -neuvonta sekä palveluiden sujuvuus, saatavuus ja saavutettavuus.

Uuden strategian toimeenpano alkoi

Vuonna 2021 Fimea julkaisi uuden kehittymiseen keskittyvän strategian, jonka kivijalkoina ovat palveleva asiantuntijuus, sujuva ja mahdollistava toimintakulttuuri sekä kansallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus. Tavoitteena on varmistaa, että Fimea täyttää tehtävänsä sekä yhteiskunnan ja sidosryhmiensä odotukset parhaalla mahdollisella tavalla 2020-luvun muuttuvassa toimintaympäristössä.

Strategian toteutumista tukeva organisaatiorakenteen muutos tuli voimaan 1.3.2022. Uudessa organisaatiorakenteessa Fimean toiminnot jaetaan neljään vastuualueeseen, joiden alle toimintakokonaisuudet on ryhmitelty: Myyntiluvat, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Valvonta ja saatavuus sekä Yhteiset palvelut. Näiden lisäksi suoraan ylijohtajan alaisuudessa toimivat Kehittäminen ja tietopalvelut sekä Viestintäpalvelut.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (pdf)

Fimean vuosi 2021 (verkkosivusto)

Lisätietoja antaa

  • Eija Pelkonen, ylijohtaja
  • Esko Kiiski, talousjohtaja
  • Sähköpostit muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike