Uutiset-näyttösivun murupolku

Kysely lääkevalmisteen tietojen tuottamisesta ja käyttämisestä käynnistyy

11.5.2020

STM on käynnistänyt selvitystyön kansallisesta lääketietovarannosta. Tavoitteena on kehittää lääkehoidon ja lääkehuollon tietopohjaa siten, että se mahdollistaa lääkevalmisteen perustietojen saatavuuden, turvallisen lääkehoidon sekä nykyistä paremman kokonaisuuden ohjauksen myös tiedonhallinnan kehittämisen osalta. Tämä hyödyttää niin lääkkeen käyttäjiä, ammattihenkilöitä kuin lääkehuoltoa toteuttavia organisaatioitakin.

Selvityksen toteuttaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, joka kansallisena lääkeviranomaisena vastaa muun muassa lääketiedon tuottamisesta ja välittämisestä lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Lisäksi lääkevalmisteiden tieto kytkeytyy Fimean ohjaus-, lupa-, valvonta-, tutkimus-, tilastointi- ja kehittämistehtäviin sekä lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin.

Sidosryhmien toivotaan vastaavan kyselyyn 24.5. mennessä

Osana selvitystyötä toteutetaan sidosryhmäkysely tahoille, jotka vastaavat lääkevalmisteeseen liittyvän tiedon tuottamisesta, jakelemisesta ja käyttämisestä Suomessa.

Toivomme teidän osallistuvan kyselyyn 24.5.2020 mennessä. Vastaaminen vie aikaa noin 20-40 minuuttia. Voitte välittää kyselyä eteenpäin organisaatioissanne ja verkostoissanne. Kyselyyn vastaaminen ja haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista.

Linkki kyselyyn 

Kyselyn tulokset raportoidaan lääketietovarantoselvityksen loppuraportissa siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida raportista tunnistaa. Lisäksi vastauksia voidaan hyödyntää tieteellisissä julkaisuissa vastaajan luvalla. Kaikki vastaukset käsitellään tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Tietosuojailmoitukseen voit tutustua tästä.

Kyselyn tavoitteena on

1. Tunnistaa kansallisia toimijoita, jotka

  • vastaavat lääkevalmisteen tietojen tuottamisesta tai jakelemisesta
  • käyttävät lääkevalmisteen tietoja järjestelmissään, sovelluksissaan tai muissa lääketietoon liittyvissä työkaluissa
  • käyttävät lääkevalmisteen tietoja muissa rationaalisen lääkehoidon toteutumiseen liittyvissä käyttötarkoituksissa kuten tutkimuksessa, tilastoinnissa tai tiedolla johtamisessa.

2. Kartoittaa lääkevalmisteen tietojen käytön nykytilaa.

3. Kartoittaa lääketietovarannon sisältötarpeita.

4. Muodostaa käsitys lääkevalmisteeseen liittyvän tietotuotannon ja tiedon tarpeiden kohtaantohaasteista.

Kyselyyn vastaaja voi myös ilmoittautua lääketietovarantoselvitykseen liittyvään haastatteluun.

Jatkohaastatteluiden tavoitteena on

1. Tarkentaa selvitystyön näkökulmasta tärkeimpiä kyselyssä esiin nousseita asioita.

2. Koota sidosryhmien näkemyksiä kansallisen lääketietovarannon toimintaedellytyksistä sekä riskeistä ja haasteista tietovarannon toteuttamisen suhteen.

Mahdolliset haastattelut toteutetaan etäyhteydellä viikoilla 23 - 25 sekä syksyllä 2020.

Lääketietovarannon kehittäminen on osa lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa

Lääkevalmisteisiin ja lääkehoitoon liittyvän tiedonhallinnan kehittämistarve nostettiin esille lääkehoidon näkökulmia ja lääkkeiden jakelun muutostarpeita käsittelevässä virkamiesmuistiossa, niin sanotussa lääkeasioiden tiekartassa.

Tiedonhallinnan kehittämistarpeita on myös tarkennettu lääkehoidon tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurityössä syksyllä 2019, jossa tunnistettiin tarve kansallisen, keskitetyn lääketietovarannon edellytysten selvittämiseen. Lääketietovaranto liittyy myös moniin kokonaisarkkitehtuurin esiselvityksessä tunnistettuihin muihin lyhyen ja pitkän aikavälin kehittämistarpeisiin.

Tällä hetkellä lääkevalmisteita koskeva tieto on hajallaan eri viranomaisten tietovarannoissa, mikä vaikeuttaa lääkevalmisteen tietojen hyödyntämistä. Osa tietovarannoista on toteutettu ja määritelty aiempien vuosikymmenien toiminnan ja hallinnon tarpeita varten, minkä takia tietojen formaatti ei kaikilta osin vastaa nykyisiä käyttötarkoituksia eikä kaikkia tarvittavia tietoja ole saatavilla. Lääkevalmisteen tietoja käytetään esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmissä, muissa sote-ammattihenkilöiden työvälineissä sekä sovelluksissa, joiden tavoitteena on tukea esimerkiksi ammattihenkilön työtä tai lääkkeen käyttäjän hoitoon sitoutumista. Lääkevalmisteen tietoja tarvitaan myös muissa rationaaliseen lääkehoidon toteutumiseen tähtäävissä käyttötarkoituksissa kuten tutkimuksessa, tilastoinnissa ja tiedolla johtamisessa.

Kansallinen lääketietovaranto toteutuessaan tarkoittaisi viranomaisen hallinnoimaa tietovarantoa, joka sisältää keskeiset lääkevalmisteen tiedot. Lääkevalmisteen tiedolla tarkoitetaan muun lääkevalmisteen perustietoja (esim. vaikuttava aine ja vahvuus), luokittelutietoja (esim. biosimilaari), kliinisiä tietoja (esim. käyttöaihe ja annostus), farmakologisia ominaisuuksia, farmaseuttisia tietoja, hinta- ja korvattavuustietoja sekä lääkevalmisteeseen liittyviä ilmoituksia (esim. saatavuushäiriöilmoitukset) ja dokumentteja (esim. valmisteyhteenvedot).

Lue lisää:

STM uutinen 30.3.2020: Kansallisesta lääketietovarannosta käynnistyy selvitystyö

STM raportteja ja muistioita 2019:5: Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista: Virkamiesmuistio

STM raportteja ja muistioita 2019:58: Lääkehoidon tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuurin esiselvitys 

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, projektipäällikkö, p. 029 522 3517
  • Milja Piispanen, projektisihteeri, p. 029 522 3311
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike