Uutiset-näyttösivun murupolku

Potilasneuvottelukunnan tapaamisessa aiheina lääkepakkausmerkinnät ja ohjelippu sekä tiedolla johtaminen

2.12.2022

Fimean potilasneuvottelukunnan kauden 2022–23 toinen tapaaminen järjestettiin 29.11.2022 hybriditapaamisena Helsingissä ja etäyhteydellä. Tapaamiseen osallistui sekä potilas- ja vammaisjärjestöjen edustajia että fimealaisia yhteensä 30 henkilöä.

Tilaisuus oli keskusteleva ja vuorovaikutteinen. Aiheina olleet lääkepakkausmerkinnät ja ohjelippu sekä tiedon hyödyntäminen päätöksenteon tukena poikivat paljon ajatuksia ja keskustelua nimenomaan lääkkeiden käyttäjien ja potilaiden näkökulmasta. Potilasneuvottelukunnan tavoitteena onkin tuoda potilasnäkökulmaa viranomaistehtäviin ja luoda suora viestintäyhteys Fimean ja potilas- ja vammaisjärjestöjen välille.

Lääkepakkausmerkinnät ja ohjelippu

Fimean tutkijakoordinaattori Anu Pusan puheenvuoro lääkepakkausmerkinnöistä johdatti kuulijat lääkepakkausten ja pakkausselosteiden tarkoin määrättyyn maailmaan. Tarkimmat merkinnät löytyvät valmisteen ulkopakkauksesta, mutta myös pienemmissä sisäpakkauksissa tulee näkyä selvästi esimerkiksi lääkevalmisteen nimi, vaikuttava aine, vahvuus ja lääkemuoto. Ulkopakkaukseen merkitään lääkevalmisteen nimi ja vahvuus myös pistekirjoituksella. Pakkausselosteen sisältö on muotoutunut vuosien saatossa nykyiseen muotoonsa. Tulevaisuudessa pakkausselosteet voivat olla sähköisessä muodossa, jolloin on tärkeää taata niihin pääsy myös sellaisille henkilöille, joilla ei ole pääsyä internettiin.

Puheenvuoron jälkeen keskustelua heräsi muun muassa siitä, millaista tietoa nykyisten pakkausmerkintöjen lisäksi toivotaan: tarkempaa tietoa lääkemuodosta ja tabletin koosta sekä selkokielisiä ohjeita. Keskustelussa peräänkuulutettiin myös viranomaisten välistä tiivistä yhteistyötä, jotta lääkkeitä koskeva tieto olisi paremmin löydettävistä, mielellään yhdestä tietolähteestä.

Yliproviisori Juha Sinnemäki kertoi lääkepakkaukseen kiinnitettävästä ohjelipusta ja siinä velvoitettavista tiedoista. Fimea ei ole antanut apteekeille tarkempia määräyksiä ohjelipun kiinnittämispaikasta, vaan tarkoituksenmukaisin paikka tulee arvioida tilannekohtaisesti asiakkaan kanssa lääkkeen toimittamisen yhteydessä.

Keskustelussa nousi esille, että joskus purkkeihin kiinnitetty ohjelippu voi jopa hankaloittaa lääkkeen käyttöä. Ohjelipun sisältämät tiedot tulisi kuitenkin olla saatavilla koko lääkkeen käytön ajan. Lääkitysturvallisuuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että tieto mahdollisesta apteekissa tehdystä lääkevaihdosta on saatavilla ohjelipusta, ettei lääkkeen käyttäjä erehdy käyttämään yhtä aikaa kahta samaa lääkeainetta sisältävää valmistetta.

Potilas- ja vammaisorganisaatioiden ajankohtaiset nostot lääkeasioihin liittyen

Järjestöt kertoivat tärkeimpiä lääkeasioihin liittyviä kuulumisiaan. Useaa järjestöä olivat syksyn aikana puhuttaneet mahdollisesti apteekkivaihdon piiriin tulevat uudet lääkevalmisteet (mm. insuliinit ja inhaloitavat lääkkeet), lääkekulujen kohdistuminen alkuvuoteen, ei korvauksen piirissä olevat tietyn potilasryhmän usein käyttämät lääkkeet, itsehoitovalmisteet ja off label -käytössä olevat valmisteet sekä yleistyneet saatavuushäiriöt.

Mikäli biologiset lääkkeet tulevat apteekkivaihdon piiriin, lääkeneuvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta esimerkiksi oikea lääkkeen ottotekniikka varmistetaan. Tällöin mahdollisia riskikohtia on esimerkiksi verkkoapteekissa asiointi tai puolesta-asiointi, kun lääkeneuvonnasta ei voida varmistua. Lisäksi keskustelua herätti erilaiset terveyssovellukset ja niiden sisältämien tietojen oikeellisuuden varmistaminen sekä tietoturva.

Tiedolla johtaminen tukee päätöksentekoa

Fimeasta johtava asiantuntija Piia Rannanheimo ja Suomen Luustoliiton edustaja, lääkäri Tiina Huusko pitivät yhteisen puheenvuoron aiheesta ”Mitä tietoa pitäisi koota ja hyödyntää lääkehoidon optimaalisen ja yhdenvertaisen toteutuksen tarpeisiin?”.

Piian osuus johdatti kuulijat pohtimaan, miten tärkeää on, että tulevilla hyvinvointialueilla on riittävästi laadukasta ja oikea-aikaista tietoa lääkehuollosta ja lääkkeiden käytöstä. Tiedon avulla voidaan ohjata ja johtaa lääkehuollon järjestämistä ja rationaalisen lääkehoidon toteutumista. Rationaalinen lääkehoito on turvallista, vaikuttavaa, taloudellista ja yhdenvertaista.

Tiinan osuudessa osteoporoosin hoito toimi esimerkkinä, kun hän pohti, kuinka nykytiedon tulisi paremmin ohjata hoitojen ja lääkehoitojen toteutumista ja kohdentumista niistä eniten hyötyville. Iltapäivän päätteeksi aihe herätti keskustelua, kun kuulijat pohtivat muun muassa, minkälaisiin lääkehoidon ja lääkkeiden käytön haasteisiin pitäisi vaikuttaa erilaisten indikaattori-, mittari- ja tilastotietojen avulla sekä miten lääkkeiden käyttäjien näkökulmat huomioidaan tulevassa tietotuotannossa ja tiedon hyödyntämisessä entistä paremmin.

Seuraava potilasneuvottelukunnan tapaaminen järjestetään maaliskuussa 2023.

Lue lisää:

Fimean potilasneuvottelukunnan tapaamisen materiaalit

Tilaa Fimean potilasneuvottelukunnan uutiskirje 

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike