Uutiset-näyttösivun murupolku

Potilastyöpajoista ideoita kyselyyn apteekkitoiminnan kehittämiseksi

2.9.2020

Lääkkeiden käyttäjien odotuksia apteekkitoiminnan kehittämiseksi selvitetään laajalla väestökyselyllä, jonka valmistelemiseksi järjestettiin kolme virtuaalista työpajaa.

Elokuun lopussa pidetyissä työpajoissa kokoontui yhteensä yhdeksän potilasta keskustelemaan siitä, millaisen apteekin he haluaisivat. Kaikilla työpajoihin osallistuneilla oli runsaasti kokemusta apteekki- ja terveyspalvelujen käytöstä omien pitkäaikaisten sairauksiensa ja osalla omaistensa sairauksien hoidon kautta.

Keskeisiä työpajoissa esiin nousseita teemoja olivat muun muassa lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan tärkeys, asiakkaan huomioiminen kokonaisuutena kaikkialla terveydenhuollossa, tiivis yhteistyö apteekin ja muun terveydenhuollon välillä sekä lääkkeiden ja palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Myös digitaalisista palveluista keskusteltiin.

Potilaan kokonaisvaltainen huomioiminen tärkeää

Potilaat nostivat esiin kokemuksen, että asiakasta ei välttämättä kuunnella terveydenhuollossa tai apteekissa kokonaisuutena, vaan keskitytään tiettyyn sairauteen tai lääkkeeseen. Hoitoon pääsy koettiin vaikeaksi. Kehittämisehdotukseksi esitettiin apteekin toimimista linkkinä potilaan hoitopolulla, asiakkaan ja terveydenhuollon välillä nykyistä tiiviimmin. Myös ammattilaisten vuorovaikutustaitojen merkitystä korostettiin. Toisaalta koettiin, että vaikka apteekkiin on helppo mennä, kiireen tuntu ja/tai yksityisyyden suojan puute voivat estää omasta lääkehoidosta keskustelua ja asioiden selvittämistä riittävän perusteellisesti. Neuvontapalvelut ja omahoidon tukeminen koettiin tärkeänä osana lääkkeiden toimittamista ja lääkehoidon toteutusta.

Lääkkeiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta keskusteltiin monesta eri näkökulmasta: fyysisen esteettömyyden ja erityisryhmien huomioimisen lisäksi esiin nostettiin mm. potilaan näkökulmasta hankaluus, jos yhdellä apteekkikäynnillä ei saakaan kaikkia tarvitsemiaan lääkepakkauksia mukaansa. Taustalla voi olla esimerkiksi Kela-korvauksiin tai apteekkien lääkevarastoon liittyviä tekijöitä.

Potilaat toivoivat apteekkien varmistavan lääkkeen käytön turvallisuuden, esimerkiksi lääkkeiden yhteensopivuuden niitä toimittaessa. Apteekeille sopiviksi palveluiksi potilaat näkivät muun muassa lääkityslistan ylläpidon, lääkehoidon säännöllisen arvioinnin, lääkehoidon seurantaan kuuluvat yksinkertaiset mittaukset, apteekissa toimivan omafarmaseutin, farmaseutin kotikäynnit ja lääkkeiden kotiinkuljetuksen.

Digitaalisuuden nähtiin tuovan tähän paljon uusia mahdollisuuksia, joiden potentiaalin lääkkeiden käyttäjät ovat jo oivaltaneet omassa arjessaan. Esimerkiksi erilaiset chat-palvelut koettiin tarpeelliseksi ja helpoksi muun muassa lääkkeiden oikeanlaisen käytön opastamisessa ja lääkkeitä tilatessa verkosta. Erilaisten sovellusten ja verkkopalveluiden muistutusominaisuuksien lisäämistä esimerkiksi lääkkeen ottoajankohdasta, reseptin uusimistarpeesta tai lääkityslistan päivitystarpeesta toivottiin. Potilaat myös toivoivat saavansa tiedon, mikäli omassa lääkkeessä on saatavuushäiriö. Verkkopalvelujen kehittämistä ylipäätään pidettiin tärkeänä.

Työpajat ovat osa laajempaa hanketta

Työpajat ovat osa Valtioneuvoston kanslian rahoittamaa hanketta, jonka aikana tarkastellaan lääkkeiden käyttäjien odotuksia apteekkitoiminnalle ja lääkkeiden hintakilpailun aktivointia. Tutkimuksen toteuttavat Kela, Fimea, Helsingin yliopisto ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Hanke kestää huhtikuun 2021 loppuun saakka.

Lue lisää

Asiakkaiden odotuksia apteekkipalveluille ja lääkkeiden hintakilpailun lisäämistä selvitetään (Fimean verkkouutinen 25.6.2020)
 

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike