Uutiset-näyttösivun murupolku

Selvitys Lääketietovarannosta on julkisella kommentointikierroksella 14.12. saakka

30.11.2020

Fimea on koonnut STM:n toimeksiannosta selvitysraportin kansallisen lääketietovarannon kehittämisestä. Sidosryhmät voivat kommentoida selvitysluonnosta verkkokyselyn avulla 14.12. mennessä. Fimean luovuttaa selvitystyön STM:lle vuoden loppuun mennessä. Selvitys julkaistaan ministeriön julkaisusarjassa ja se on osa lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa.

Lääketietovaranto on osa lääkitystiedonhallinnan kokonaisuutta

Kansallinen lääketietovaranto tarkoittaisi toteutuessaan viranomaisen hallinnoimaa tietovarantoa, joka sisältäisi keskeiset lääkevalmisteen tiedot. Lääketietovarannon kehittämistarpeiden arvioiminen osana lääkitystiedonhallinnan kokonaisuutta on yksi keskeisiä kansallisen sote-tiedonhallinnan painopisteitä. Lääketietovarannon kehittäminen on myös osa lääkeasioiden tiekartan toimeenpanoa.

Selvitystyö on osoittanut, että lääkevalmisteita koskevat tiedon tarpeet ja käyttötarkoitukset ovat monipuoliset ja koskettavat hyvin laajaa sidosryhmäjoukkoa. Viranomaisten, lääkevalmisteen tiedon tuottamiseen, kokoamiseen, hallintaan ja jakeluun liittyvät, toimintatavat eivät kuitenkaan aina tunnista ja vastaa tiedon käyttäjätahojen todellisia tarpeita ja tavoitteita. Lisäksi tietojen kokoamisen, tuottamisen ja jakelun kansallisessa koordinoinnissa on puutteita. Tästä johtuen selvitystyössä on tunnistettu tarve yhteistyölle ja koordinaatiolle, joiden tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi lääkevalmisteen tiedonhallinnan kehittäminen.

Selvitysraportissa kuvataan nykytila, ratkaisuvaihtoehtoja ja ehdotetaan toimenpiteitä

Kansallisen lääketietovarannon kehittämistä käsittelevä selvitysraportti koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä osassa kuvataan lääkevalmisteeseen liittyvän tiedon hallinnan ja jakamisen nykytila sekä siihen liittyvät ongelmat sekä keskeiset kansalliset ja kansainväliset hankkeet ja strategiat. Toisessa osassa muodostetaan kokonaiskuva siitä, miten nykytilaan liittyviä haasteita voitaisiin parhaiten ratkaista kansallisen lääketietovarannon avulla. Kolmannessa osassa esitetään toimenpide-ehdotukset ja alustava toimenpiteiden kehittämispolku.

Selvitysraportin keskeinen ehdotus on, että kansallisen lääketietovarannon kehittämiseksi tulisi aloittaa yhteinen projekti, joka kokoaisi kehitystyöhön keskeiset virastot Fimean lisäksi Kelan, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja Lääkkeiden hintalautakunnan. Kehitystyötä ei lähtökohtaisesti tulisi pilkkoa perusorganisaatioiden mukaan, vaan tavoitteena tulisi olla poikkiorganisatorinen mahdollisimman monia käyttötarpeita palveleva kokonaisuus.  

Sidosryhmiltä toivotaan palautetta 14.12. mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Fimea toivovat tässä vaiheessa palautteita ja näkemyksellisiä kommentteja selvitysraportin luonnokseen 14.12. mennessä. Kiitämme jo etukäteen annetuista arvokkaista näkemyksistä. Niiden avulla raportti viimeistellään julkaistavaksi. Julkaisun jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö linjaa valmistelun seuraavat vaiheet.

Linkki kyselyyn  

Huom. Kysely on valmisteltu teknisesti kerralla vastattavaksi, ja sen sisältöön voi tutustua etukäteen liitteessä olevasta pdf-versiosta.

Lue lisää:

Selvitysraportin luonnos (30.11.2020) (pdf)

Palautelomake (pdf)

Liitteen 2. lisämateriaali - verkkokyselyn kooste (pdf)

Liitteen 5. lisämateriaali - alustava hahmotelma päämoduulin sisällöstä (xls)

Lääkeasioiden tiekartta 

Lisätietoja:

Lääketietovarannon selvitys:
Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, projektipäällikkö, p. 029 522 3517, [email protected]

Lääkeasioiden tiekartta:
Sari Palojoki, Erityisasiantuntija,  p. 029 5163 456, [email protected] 
Riikka Vuokko, Erityisasiantuntija, p. 029 5163 600, [email protected] 

Kyselyyn liittyvät tekniset tiedustelut:
Milja Piispanen, projektisihteeri, p. 029 522 3311, [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike