Uutiset-näyttösivun murupolku

Sidosryhmien odotusten mukaisesti Turvallinen lääkehoito -opasta selkeytetään

16.1.2020

Turvallinen lääkehoito -oppaan päivitysprojektissa sidosryhmiltä kysyttiin näkemyksiä oppaan päivitystarpeista. Sidosryhmät vastasivat avoimeen kyselyyn aktiivisesti. Kyselyyn vastasi 128 terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaista tai organisaatiota.

Keskeisiä toiveita olivat oppaan selkeyttäminen ja erilaisten, lääkehoitoa toteuttavien yksiköiden huomioiminen. Monet vastaajat toivoivat, että eri ammattiryhmien väliset vastuut kuvattaisiin nykyistä selkeämmin ja että oppaassa huomioitaisiin digitaalisten ja teknisten ratkaisujen kehitys. Lisäksi yksityiskohtaisia ohjeita toivottiin muun muassa eri ammattiryhmien koulutukseen, perehdyttämiseen, vastuisiin ja osaamisen varmistamiseen, lääkkeiden käsittelyyn, antoon, säilytykseen ja hävittämiseen, sekä lääkehoidon riskien, vaaratapahtumien ja poikkeamien dokumentointiin.

Toisaalta vastauksissa toivottiin oppaan sisällön tiivistämistä lyhyemmäksi ja konkreettisten ohjeiden muotoon. Osa toivoi oppaaseen yleistä osaa ja konkreettisempaa, lääkehoitosuunnitelmaan keskittyvää osaa. Poistettaviksi osioiksi ehdotettiin esimerkiksi toimintaympäristöjen yksityiskohtaisia kuvauksia ja nopeasti vanhentuvien teknisten ratkaisujen kuvauksia.

Toivottuja olivat myös erilaiset ohjaavat pohjat, kuten lääkehoitosuunnitelmapohja, yksikkökohtainen lääkelupaohje/-pohja ja riskilääkelista.

Moni sidosryhmän edustaja toivoi pääsevänsä jollakin tavalla mukaan päivitystyöhön. Sidosryhmät pitivät tärkeänä myös kommentointimahdollisuutta oppaan luonnosvaiheessa.

Päivitystyö jatkuu työpajatyöskentelynä

Projektityöryhmä huomioi sidosryhmäkyselyn tulokset päivitystyössä.

Päivitystyössä ensisijaisena tavoitteena on, että opas tukee lääkehoitoa toteuttavia toimintayksiköitä lääkehoitoprosessin turvallisuuden varmistamisessa. Projektiryhmän mukaan oppaan tulee antaa konkreettisia työvälineitä lääkehoitoa asiakkailleen tai potilailleen tarjoaville ammattilaisille, heidän lähiesimiehilleen sekä organisaation muulle johdolle.

Laajan toimintakentän vuoksi toimintayksikkökohtaisia ohjeistuksia on kuitenkin mahdotonta antaa. Sen sijaan oppaassa tullaan antamaan konkreettiset ohjeet siitä, miten, miksi ja keiden toimesta toimintayksikön lääkehoitosuunnitelma tulisi laatia. Olennaista on, että oppaan avulla toimintayksiköt ja niissä työskentelevät ammattilaiset tunnistaisivat itse, minkälaisia lääkehoidon tarpeita heidän asiakkaillaan ja potilaillaan esiintyy, minkälaista lääkehoitoa toimintayksikössä tarjotaan sekä miten ja mitä lääkitysturvallisuusriskejä edellisiin liittyy. Tämä riskienhallinta on lähtökohta myös henkilöstön resurssien ja osaamisen tarkoituksenmukaisessa johtamisessa.

Keväällä 2020 järjestetään kaksi erillistä työpajaa, johon osallistujat saavat kutsut erikseen. Työpajojen aiheina ovat 1) turvallinen lääkehoitoprosessi ja 2) lääkeosaamisen varmistaminen lääkehoitoa toteuttavissa organisaatioissa. Oppaan luonnos tulee sidosryhmien kommentoitavaksi lausuntokierroksella kesän 2020 aikana.

Lisätietoja:

Päivi Ruokoniemi, ylilääkäri, projektipäällikkö, Fimea,
p. 029 522 3442, [email protected]

Irja Hemmilä, ylitarkastaja, Valvira,
p. 0295 209 531, [email protected]

Paula Hevosmaa, terveydenhuollon ylitarkastaja,
Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
p. 029 501 6082, [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike