Uutiset-näyttösivun murupolku

Tutkijat ja lääkevirkamiehet keskustelivat rationaalisen lääkehoidon tutkimustarpeista

21.2.2022

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto RATTI kokosi jo kolmatta kertaa tutkijat ja sosiaali- ja terveysministeriön lääkevirkamiehet keskustelemaan järkevään lääkehoitoon liittyvästä tutkimuksesta vuosittaiseen yhteistapaamiseen 17.2.2022. Tavoitteena tilaisuudessa oli tunnistaa alueita, joista tarvitaan tutkimustietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi, erityisesti lääkeasioiden uudistuksen tarpeisiin. Samalla tiedotettiin meneillään ja suunnitteilla olevista rationaalisen lääkehoidon tutkimushankkeista.

Virtuaalinen keskustelutilaisuus kokosi yhteen noin 50 osallistujaa monipuolisesti eri tahoilta, kuten viranomaisia, yliopistojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon edustajia, apteekkien ja lääketeollisuuden sekä potilasjärjestöjen edustajia.

Lääkeasioiden uudistuksessa tunnistettuja tutkimustarpeita

Lääkeasioiden uudistusta edistetään kolmessa alaryhmässä. Riikka Vuokko kertoi tiedonhallinnan kehittämistyöstä. Käynnissä on lääketiedon hyödyntämisen esiselvityksiä vuoden 2022 aikana. Erityisiä uusia tutkimustarpeita syntyy muun muassa työvälineiden arviointitarpeista ja käyttäjien kokemusten selvittämisestä tarpeellisista palveluista myös uusilla hyvinvointialueilla.

Lauri Pelkonen kuvasi ohjauksen ja rahoituksen kehittämisryhmän työtä, joka jakautuu edelleen neljään osakokonaisuuteen. Ohjauksen kehittämistä uudessa palvelurakenteessa selvitetään kuluvan vuoden aikana selvityshenkilön toimesta. Samoin kansallisen arviointitoiminnan kehittämistä (HTA) selvitetään nimetyssä valmisteluryhmässä. Valmisteluryhmiä hyödynnetään myös lääkkeiden hintakilpailuun ja viitehintajärjestelmään liittyvissä kehittämistarpeissa. Hankintamenettelyihin liittyviä kehittämistarpeita tullaan kartoittamaan myöhemmin.

Anne Hautala kertoi apteekkitalouden ja lääkejakelun kehittämisestä. Työ jakautuu useammille hallituskausille ja nykyisen kauden aikana keskitytään arviointityöhön. Vuodenvaihteeseen 2022-2023 on valmistumassa selvitys apteekkijärjestelmästä, joka sisältää kehittämis- ja jatkotoimenpide-ehdotuksia päätöksenteon tueksi. Arvioinnissa keskitytään selvittämään muun muassa hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti mahdollisuutta laajentaa apteekkien omistajapohjaa sekä yhteistyömahdollisuuksia sote-toimijoiden kanssa. Apteekkien lääkeneuvontaan liittyviä tehtäviä selvitetään sekä määritetään myös avohuollon lääkkeiden vähittäisjakelun tavoitteet. Varsinaisiin sääntelymuutoksiin ei tulla etenemään tällä hallituskaudella.

Tutkimustiedon hyödyntäminen lääkepoliittisessa valmistelussa keskustelutti

Ulla Närhi sosiaali- ja terveysministeriöstä kuvasi konkreettisin esimerkein, kuinka tutkimustietoa hyödynnetään lääkepoliittisessa päätöksenteossa. Tutkimustietoa ehdottomasti tarvitaan ja sitä virkamiehet työssään myös hyödyntävät, mutta haasteena on paitsi tutkimuksen ja päätöksenteon hyvin erilaiset aikajänteet, myös tutkimustiedon löytäminen juuri käsillä olevaan tarpeeseen.

Hyödyllisimpiä päätöksenteossa ovat laajat katsaukset, joissa tutkittavaa asiaa tarkastellaan monista eri näkökulmista. Tutkijoiden on hyvä kirjoittaa tulokset ja johtopäätökset niin selkeästi, että erehtymisen ja väärin tulkinnan vaara on mahdollisimman pieni. Myös selkeät toimenpide-ehdotukset auttavat tutkimustiedon hyödyntämisessä.

Tilaisuudessa keskustelutti erityisesti suomalaisen tutkimustiedon hyödyntäminen EU:n päätöksenteossa. Tunnistettiin, että Suomessa toteutettava korkeatasoinen tutkimus ei välttämättä parhaimmalla tavalla tällä hetkellä välity EU:n lääkepoliittiseen päätöksentekoon. Tutkijoiden on hyvä olla perillä oman tutkimuksensa mahdollisista yhteyksistä EU:n lainsäädäntötyöhön ja lääkestrategiaan ja tiedottaa tutkimustuloksistaan aktiivisesti myös EU tasolle – esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten kautta.

Katsaus meneillään olevaan tutkimukseen

Tutkijoiden laatimien Policy Briefien ja Tiedotteiden perusteella tutustuttiin meneillään ja suunnitteilla oleviin tutkimuksiin. Tutkittuja aiheita ovat esimerkiksi moniammatilliset yhteistyömallit iäkkäiden omahoidon tukemisessa ja lääkityksen järkeistämisessä sekä iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttöön johtavista tekijöistä. On myös tutkittu sitä, miten implementointitutkimus on tukenut iäkkäillä vältettäviä lääkkeitä koskevien suositusten käyttöönottoa. Lisäksi yhdessä Policy Briefissä kuvataan tutkimusta apteekkien itsehoitoasiakkaiden lääkeneuvonnan toteutumisesta.

Useita rationaaliseen lääkehoitoon liittyviä tutkimushankkeita on myös alkamassa. Policy Briefit ja Tiedotteet on julkaistu Fimean verkkosivuilla.

Keskustelua tulevaisuuden tutkimustarpeista

Tilaisuuden osallistujat pääsivät keskustelemaan ja verkostoitumaan ryhmiin. Ryhmissä keskusteltiin seuraavista lääkeasioiden uudistukseen linkittyvistä teemoista:

  • tutkimustarpeet rationaalisen lääkehoidon varmistamiseksi hyvinvointialueilla
  • lääkeneuvonnan kehittämisen tutkimustarpeet palvelukanavien uudistuessa
  • tutkimustarpeet digitaalisten palvelujen ja työkalujen kehittämiseksi potilaiden omahoidon tukemisen tarpeisiin ja potilaan rooli tiedon tuottajana.

Lopuksi kokoonnuttiin vielä yhteiseen keskusteluun, jossa todettiin, että jokaisessa teemassa on useita tutkimustarpeita.

RATTI-tutkimusverkosto on avoin kaikille rationaalisesta lääkehoidosta kiinnostuneille. Verkostosta saa parhaiten tietoa tilaamalla uutiskirjeen. Verkostolla on myös oma LinkedIn-ryhmä keskustelun mahdollistamiseksi.

Lue lisää

Policy briefit ja tiedotteet meneillään olevista tutkimuksista

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto RATTI

Lääkeasioiden uudistus

EU lääkestrategia

Euroopan komission työohjelma

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike