Uutiset-näyttösivun murupolku

Uusi Turvallinen lääkehoito-opas lausuntokierrokselle - vastaa 19.8. mennessä

17.6.2020

Päivitysprojekti on edennyt vaiheeseen, jossa uuden Turvallinen lääkehoito-oppaan luonnos on sidosryhmien kommentoitavana julkisella lausuntokierroksella. Samalla pyydetään kommentteja myös uudesta työkalusta, lääkehoitosuunnitelman mallipohjasta. Lausunnot jätetään anonyymisti Webropol-kyselylomakkeen kautta 19.8. mennessä.

Oppaasta tukea lääkitysturvallisuuden varmistamiseen toimintayksiköissä

Oppaan ensisijaisena tavoitteena on tukea kaikkia lääkehoitoa toteuttavia toimintayksiköitä lääkehoitoprosessin turvallisuuden varmistamisessa. Opas antaa konkreettisia työvälineitä lääkehoitoa toteuttaville ammattilaisille, heidän lähiesimiehilleen sekä organisaation muulle johdolle. Opas kuvaa lääkitysturvallisuuden varmistamiseen tähtäävät hyvät toimintakäytännöt. Valvontaviranomaiset hyödyntävät opasta valvonta- ja ohjaustyössään.

Uutena työkaluna lääkehoitosuunnitelman mallipohja

Päivitetyn oppaan keskeisin uusi työkalu on lääkehoitosuunnitelman mallipohja. Oppaassa annetaan lisäksi konkreettiset ohjeet siitä, miten ja miksi toimintayksikön lääkehoitosuunnitelma tulisi laatia ja keiden toimesta.

"Olennaista on, että toimintayksiköt ja niissä työskentelevät työntekijät tunnistavat oppaan avulla itse, miten lääkehoidon prosessi toimintayksikössä toimii, mitä lääkitysturvallisuusriskejä siihen liittyy ja kirjaavat edelliset ajassa päivittyvään lääkehoitosuunnitelmaansa", projektipäällikkö Päivi Ruokoniemi toteaa.

Lääkehoitosuunnitelman mallipohjaa pilotoidaan parhaillaan useassa eri lääkehoitoa toteuttavassa organisaatiossa ja toimintayksikössä, mutta myös muut sidosryhmät voivat kommentoida mallipohjaa lausuntokierroksen aikana.

Lausuntoja pyydetään 19.8.2020 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriöltä saamansa toimeksiannon mukaisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea käynnisti Turvallinen lääkehoito -oppaan päivittämisen syksyllä 2019. Päivitystyötä on tehty yhdessä Valviran, aluehallintovirastojen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Päivityksestä vastaava projektityöryhmä on lisäksi kuullut ja konsultoinut opasta hyödyntäviä ammattilaisia ja muita sidosryhmiä talvella järjestetyssä työpajassa sekä keväisen puhelinpäivystyksen muodossa. Kommentteja ja konkreettista apua on jo saatu ilahduttavan paljon ja projekti on edennyt alkuperäisessä aikataulussaan. Nyt on oppaan julkisen lausuntokierroksen vuoro.

Opasta ja lääkehoitosuunnitelman mallipohjaa hyödyntävien ammattilaisten ja muiden sidosryhmien kommentit ja kannanotot ovat edellytys oppaan päivitystyön onnistumiselle. Lausuntoja toivotaan monipuolisesti erilaisista toimintaympäristöistä, joissa lääkehoitoa toteutetaan, myös sosiaali- ja terveydenhuollon sektorin ulkopuolelta.

Kaikki lausunnot pyydetään alla olevalla Webropol -lomakkeella. Lausunnot jätetään anonyymisti.

Opas (pdf)

Mallipohja (pdf)

Webropol-lomakkeelle

Lisätietoja:

Emilia Laukkanen, projektikoordinaattori, Fimea
p. 029 522 3540, [email protected]

Päivi Ruokoniemi, projektipäällikkö, ylilääkäri, Fimea
p. 029 522 3442, [email protected]

Paula Hevosmaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
p. 0295 016 082, [email protected]

Irja Hemmilä, Valvira
p. 029 520 9531, [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike