Uutiset-näyttösivun murupolku

Valvira ja Fimea ovat huolissaan klonatsepaamin määräämisestä ja käytöstä

23.5.2018

Klonatsepaamin käyttö on lisääntynyt Suomessa. Klonatsepaamin virallinen, lääkeviranomaisen hyväksymä käyttöaihe on epilepsian hoito.  Vaikka klonatsepaami on bentsodiatsepiini, sillä ei ole virallista psykiatrista käyttöaihetta. Klonatsepaamin määrääminen virallisesta käyttöaiheesta poiketen esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon on siten ns. off-label -käyttöä. Valviran valvontahavaintojen mukaan klonatsepaamin epäasianmukainen määrääminen tulee esille tilanteissa, joissa lääkärit määräävät pkv-lääkkeitä potilasturvallisuutta vaarantavalla tavalla.

Bentsodiatsepiinien kokonaiskulutus ja pitkäaikaiskäyttö ovat laskeneet Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana tasaisesti.  Taustalla vaikuttavat hyvin todennäköisesti bentsodiatsepiinien määräämiskäytännöissä toteutuneet suotuisat muutokset. Valvira on antanut ohjeen bentsodiatsepiinien asianmukaisesta määräämisestä.

Tuoreen rekisteritutkimuksen mukaan kuitenkin klonatsepaamin käyttö vaikuttaa kasvaneen maassamme muissa käyttöaiheissa kuin epilepsian hoidossa.

Klonatsepaami kuuluu pitkävaikutteisiin bentsodiatsepiineihin. Klonatsepaamin ekvivalenttiannos on noin kymmenesosa diatsepaamin ekvivalenttiannoksesta. Siten 1 mg klonatsepaamia vastaa bentsodiatsepiinivaikutukseltaan 10 mg: aa diatsepaamia.

Klonatsepaamin vaikutus alkaa hitaasti ja sen huippupitoisuus saavutetaan 1-4 tunnin kuluessa lääkkeen otosta. Hitaasti ilmenevän mutta pitkään kestävän vaikutuksensa vuoksi klonatsepaamia on suosittu bentsodiatsepiinivieroituksessa. Kuten kaikkien bentsodiatsepiinien kohdalla, myös klonatsepaamin käyttö voi kuitenkin aiheuttaa riippuvuutta ja siihen liittyy korkea väärinkäytön riski. Tuoreen rekisteritutkimuksen mukaan klonatsepaamin käyttäjistä on pitkäaikaiskäyttäjiä yli 60 % ja heidän osuutensa kaikista klonatsepaamin käyttäjistä on kasvussa. Käyttäjistä lähes 20 % käyttää suuria klonatsepaamiannoksia. Osuus on lähes kolme kertaa suurempi kuin suuriannoksisen diatsepaamin käyttäjien osuus kaikista diatsepaamin käyttäjistä.  

Turvallisuusnäkökulmasta off-label käyttö on pääsääntöisesti lääkkeen myyntiluvan mukaista käyttöä huonompi vaihtoehto.  Lääkkeen off-label käyttö edellyttää lääkkeen määrääjältä aina muiden hoitovaihtoehtojen soveltuvuuden huolellista arviointia. Ainoastaan siinä tapauksessa, että vallitsevan hoitokäytännön mukaiset hoitovaihtoehdot eivät tule potilaan hoidossa kysymykseen, voidaan huolellisen harkinnan jälkeen määrätä lääkehoitoa sen valmisteyhteenvedon ulkopuoliseen käyttötarkoitukseen. Potilasta tulee tällöin informoida lääkehoidon off-label-luonteesta ja tehty hoitovalinta on perusteltava potilasasiakirjoihin. Potilaalle on myös järjestettävä asianmukainen seuranta, ja off-label lääkitys tulee lopettaa, mikäli se ei tuota toivottua hyötyä potilaalle.

Klonatsepaamin määräämisessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Klonatsepaamia on tällä hetkellä kaupan vain pitkäaikaiskäyttöön soveltuvissa suurissa, 100 tai 150 tabletin pakkauksissa. Klonatsepaamiriippuvuuden ennaltaehkäisyssä tulee huomioida, että lääkärillä on oikeus määrätä apteekin toimitettavaksi potilaan hoidon kannalta tarpeenmukainen määrä lääkettä riippumatta saatavilla olevista pakkauksista.  Lääkettä voi siis määrätä pienimpää pakkauskokoa pienemmän määrän.

Lue lisää: 

Kurko T ym. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on vähentynyt: Lääkärilehti 18.5.2018.

Kurko T et al. Trends in the long‐term use of benzodiazepine anxiolytics and hypnotics: A national register study for 2006 to 2014.

Lisätietoja antaa

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike