Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Hur säkerställs det teoretiska kunnandet inom läkemedelsbehandling?

11.6.2024 | Publicerad på svenska 17.6.2024 kl. 11.05

Arbetsgruppen för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i det nationella nätverket för läkemedelsinformation har utarbetat en nationell rekommendation för organisationer inom social- och hälsovården som håller på att skaffa ett system för säkerställande av teoretiskt kunnande inom läkemedelsbehandling. 

Rekommendationen fokuserar på att säkerställa teoretiskt kunnande inom läkemedelsbehandling för legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning samt för de yrkesutbildade personer inom det sociala området i vars examen en utbildning i läkemedelsbehandling som åtminstone motsvarar kompetenskraven för närvårdare ingår. I rekommendationen tas inte ställning till hur man i organisationen säkerställer arbetstagarens kompetens i praktisk läkemedelsbehandling i förhållande till arbetstagarens arbetsbeskrivning.   

Rekommendationen grundar sig på handboken Säker läkemedelsbehandling

Säker läkemedelsbehandling: Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling (Statsrådets publikationsarkiv Valto, 2021) styr arbetsgivaren att säkerställa arbetstagarens kompetens i läkemedelsbehandling innan arbetstagaren deltar i genomförandet av läkemedelsbehandling. Kraven på säkerställande av kompetensen påverkas av arbetstagarens utbildning och de uppgifter inom läkemedelsbehandling som ingår i arbetet. 

Säkerställandet av kompetensen omfattar säkerställande av det teoretiska kunnandet efter att man läst teorimaterialet (till exempel med tentamina) och säkerställande av det praktiska kunnandet (till exempel genom praktiska prov). I fråga om krävande läkemedelsbehandling ska arbetstagaren genomgå tilläggsutbildning innan det teoretiska och praktiska kunnandet säkerställs. 

Att beakta när man skaffar ett system för säkerställande av det teoretiska kunnandet

Rekommendationen innehåller 

  • Arbetsgruppen för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården vid utarbetandet av rekommendationen för arbetsbeskrivningen,
  • Bilaga 1, som är ett utvärderingsverktyg för att bedöma den egna organisationens behov av teoretiskt kunnande i läkemedelsbehandling samt 
  • Bilaga 2, som är ett utvärderingsverktyg för att bedöma innehållet i systemet för säkerställande av det teoretiska kunnandet inom läkemedelsbehandling. 

Som grund för rekommendationen bekantade sig arbetsgruppen med sju system för säkerställande av kompetens som var kända 2022. Innehållet, omfattningen och behandlingssätten i systemen för säkerställande av det teoretiska kunnandet inom läkemedelsbehandling varierade. Det är bra att vara medveten om detta när organisationen väljer ett lämpligt system. Arbetsgruppen har inte bedömt systemen i förhållande till varandra i sin rekommendation, eftersom beslutet om anskaffning av ett system ska grunda sig på organisationens egna behov.

Syftet med systemen är att säkerställa arbetstagarnas kompetens, inte att fungera som deras enda utbildningsmaterial. Organisationen ska också i planen för läkemedelsbehandling fastställa hur arbetstagarnas praktiska kunnande i läkemedelsbehandling säkerställs.

Rekommendationen publiceras senare även på svenska.

Läs mer: Säkerställande av det teoretiska kunnandet inom läkemedelsbehandling Nationell rekommendation (pdf, på finska)

Nationella nätverket för läkemedelsinformation

Ytterligare information ges av

  • Ordförande för arbetsgruppen för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i nätverket för läkemedelsinformation Katri Melto-Ojalainen, läkemedelssäkerhetsexpert, Södra Karelens välfärdsområde, tfn 040 651 1480. E-post enligt principen [email protected].
  • Koordinator för det nationella nätverket för läkemedelsinformation Päivi Kiviranta, utvecklingsspecialist, Fimea, tfn 029 522 3522. E-post enligt principen [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv