Strategiresan fortsatte med en ändring av organisationsstrukturen

Två kvinnor vid ett blädderblock.
© GettyImages/PeopleImages 

Genomförandet av Fimeas strategi fortsatte 2021. Verksamheten riktades och utvecklades i enlighet med de strategiska målen och strategin omsattes i praktiken och avvecklades till delmål bl.a. med hjälp av verkstäder för personalen. I slutet av året inleddes också en granskning av organisationsstrukturen i syfte att förändra strukturen så att den bättre stöder genomförandet av verkets strategi och svarar på framtida utmaningar.

Fimeas verksamhetsmiljö förändras ständigt bland annat i och med EU:s läkemedelsstrategi och förändringar i hälsounionens, EMA:s mandat och många nya lagar och förordningar som gäller branschen. Det nationella arbetet med att reformera läkemedelsfrågor och vägkartan, verkställandet av klient- och patientsäkerhetsstrategin, uppdateringen av pandemiplanerna liksom digitaliseringen medför också förändringar i vår verksamhet. Vi vill bättre och mer flexibelt än tidigare kunna svara på och reagera på dessa förändringar i verksamhetsmiljön genom att bygga upp en organisation som stöder en aktiv utveckling av funktioner och kompetens.

Målet med reformen är också att balansera organisationsstrukturen och optimera uppgiftshelheterna på nytt, så att vi kan göra arbetet, samarbetet och funktionella helheter smidigare och trygga ämbetsverkets verksamhetsförutsättningar även i fortsättningen. Det är också viktigt att utveckla kompetensen samt stärka samarbetet och interaktionen både internt och med intressentgrupperna.

Fimeas funktioner indelas i fyra ansvarsområden, under vilka funktionshelheterna grupperas:

  • Försäljningstillstånd
  • Säkerhet och effektivitet
  • Tillsyn och tillgänglighet
  • Gemensamma tjänster

Utöver dessa lyder informations- och utvecklingstjänsterna samt kommunikationsenheten direkt under överdirektören.

Organisationsförändringen planerades och bereddes i samarbete med personalen och cheferna och den nya organisationsstrukturen tas i bruk den 1 mars 2022. Reformen fortsätter genom att organisera och utveckla ansvarsområdenas funktioner.

Fimeas strategi