Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Fimeas nya avgiftsförordning träder i kraft den 1.1.2024

2.1.2024 | Publicerad på svenska 2.1.2024 kl. 9.26

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas avgiftsbelagda, offentligrättsliga prestationer. Den nya avgiftsförordningen ersätter den gamla förordningen (798/2022). Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2024 och avsikten är att den ska vara i kraft till den 31.12.2024. 

Fimeas utgifter täcks i huvudsak genom de avgifter som tas ut för tillsyns- och serviceverksamheten. Fimea tillämpar funktionsbaserad kalkylering för att allokera resurser till prestationerna enligt orsaksprincipen på ett sådant sätt att intäkterna från prestationerna motsvarar de kostnader prestationerna förorsakar. Beräkningen består av uppföljning av arbetstidens användning i realtid, bokföringsmaterial och antalet prestationer.

Avgiftsförordningen (Finlex)
 

Ytterligare information ges av

  • Eija Pelkonen, överdirektör, tfn 029 522 3100
  • Sari Kujala, förvaltningsdirektör, tfn 029 522 3610
  • E-postadresserna har formen [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv