Uutiset-näyttösivun murupolku sv

FINOSE utökas och byter namn till Joint Nordic HTA-Bodies (JNHB)

5.6.2024

Under det gångna året har Danmark och Island anslutit sig till FINOSE-samarbetet, som nu omfattar HTA-organisationer från de fem nordiska länderna. För att anpassa samarbetet till den större gruppens behov genomförs flera förändringar av samarbetet och FINOSE byter namn till Joint Nordic HTA-Bodies.

För att uppmärksamma det nya nordiska samarbetet, JNHB, bjöds branschorganisationer, beslutsfattare och andra intressenter in till ett lanseringsmöte måndagen den 3 juni. Vid lanseringsmötet presenterades samarbetet, den nya webbplatsen och stöddokument för JNHB-processen. JNHB-teamet delade även med sig av sina första tankar om hur JNHB:s roll kan utvecklas efter det att HTA-förordningen börjar tillämpas i januari 2025.

JNHB har nyligen inlett ett samarbete med den förhandlande arbetsgruppen inom Nordiskt Läkemedelsforum, i syfte att ytterligare stärka de nordiska samarbetena och tydliggöra kopplingen mellan HTA och förhandlingar på nordisk nivå. 

På webbplatsen finns information om JNHB-processen samt stöddokument avseende ansökningsförfarandet och vad som bör ingå i företagens ansökningar och hälsoekonomiska underlag. Dokumenten syftar till att göra JNHB:s processer och metoder mer transparenta och tydliggöra hur JNHB arbetar.

Om det nordiska HTA-samarbetet

FINOSE startade som ett initiativ av HTA-myndigheterna i Finland, Norge och Sverige och lanserades i Stockholm 2018. Samarbetet utökades till att omfatta Danmark 2023 och Island 2024.

Grunden för samarbetet beskrivs i ett samförståndsavtal som undertecknades i april 2024 av de samarbetande HTA-organisationerna; danska Medicinrådet (DMC), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea), Landspitali- The National University Hospital of Iceland, det norska läkemedelsverket (NOMA) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i Sverige.
 

Läs mer:

Joint Nordic HTA-Bodies (JNHB)

Ytterligare information ges av

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv