Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Över en tredjedel av de långtidssjuka låter ibland bli att ta sitt läkemedel

14.3.2024

Enligt den färska befolkningsundersökningen Läkemedelsbarometern 2023 upplevs läkemedelsbehandlingar vara nödvändiga, även om upp till en tredjedel av de långtidssjuka i vardagen ibland låter bli att ta sitt läkemedel. Läkemedelsanvändarna har dock på det hela taget goda förutsättningar att se till att läkemedelsbehandlingen genomförs i vardagen.

I frågor som gäller läkemedel och genomförande av behandlingen behöver läkemedelsanvändarna ändå rådgivning av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller tillförlitlig läkemedelsinformation i annan form. Det är viktigt att man får lättillgänglig och begriplig information.

"Läkemedelsrådgivningen är varje medborgares rättighet och en viktig del av anskaffningen av läkemedlet. Fyra av fem respondenter i Läkemedelsbarometern upplevde möjligheten att få rådgivning av en farmaceut eller provisor vid köp av läkemedel som viktig. Yrkespersoner behövs också för att stöd läkemedelsanvändaren i att förbinda sig till läkemedelsbehandlingen och för genomförandet av vettig läkemedelsbehandling", konstaterar Fimeas överdirektör Eija Pelkonen.

Av undersökningen kan man dra slutsatsen att läkemedelsanvändarna har vilja och beredskap att delta i beslut om sin egen vård och söka information om läkemedel. Enligt respondenterna finns det också gott om apotek tillgängliga. 

Apotek och läkare ger oftast information om läkemedel

Drygt hälften av respondenterna upplevde att de fått nyttiga råd vid sitt föregående läkar- eller apoteksbesök. Endast ett fåtal hade blivit utan den rådgivning de skulle behöva. Respondenterna efterlyste i synnerhet mer information om läkemedlens biverkningar och interaktioner. 

"Läkemedelsanvändarna deltar aktivt i planeringen av sin läkemedelsbehandling. Enligt undersökningen vill 75 % av respondenterna diskutera och 70 % besluta om valet av läkemedel tillsammans med läkaren", berättar Fimeas forsknings- och utvecklingsexpert Johanna Jyrkkä

De vanligaste källorna till läkemedelsinformation var apotek (78 %) och läkare (58 %). Cirka en femtedel av respondenterna hade sökt information på internet och de vanligaste källorna var webbplatsen Terveyskirjasto (52 %), webbplatsen Lääkeinfo (43 %) och apotekets eller nätapotekets webbplats (37 %).

Man förbinder sig väl till läkemedelsbehandlingar även om man ibland blir låter bli att ta läkemedlet

Av dem som svarade på enkäten hade 66 % någon kronisk sjukdom. De vanligaste sjukdomarna och riskfaktorerna för att få dem var högt blodtryck (25 %), förhöjt kolesterol i blodet (16 %), annan sjukdom eller skada i stöd- och rörelseorganen (exklusive reumatism) (13 %) samt astma eller annan lungsjukdom (11 %). 

Nästan alla som använder långtidsläkemedel upplevde att läkemedelsbehandlingen var nödvändig. Av de långtidssjuka hade 37 % ibland och 3 % ofta låtit bli att ta läkemedlet under föregående månad. I vardagen användes oftast följande metoder för att komma ihåg att ta läkemedlet: kombinera läkemedelsintaget med någon rutin (46 %), hålla läkemedlet synligt eller på en viss plats (38 %) samt använda en dosett eller annan doserare (27 %).

Över hälften av respondenterna hade sällan eller aldrig svårigheter att förstå sådant som gäller deras hälsotillstånd i skriftliga material. När en ny läkemedelsbehandling inleddes läste 60 % av respondenterna bipacksedeln alltid eller ofta och 45 % upplevde åtminstone ibland svårigheter att förstå den. 

Det finns tillräckligt med apotek och på lämpliga platser

Över 90 % av respondenterna var nöjda med apotekens placering och antal. Ändå hade 26 % av respondenterna behövt läkemedel när apoteket hade varit stängt. Drygt hälften (53 %) av respondenterna kunde köpa läkemedel via apotekets webbtjänst. Mindre än hälften (45 %) av respondenterna skulle hellre köpa sina läkemedel i dagligvarubutiken än på apoteket. 

Hela 83 % av respondenterna i Läkemedelsbarometern ansåg att det är viktigt att få rådgivning av en farmaceut eller provisor vid köp av läkemedel.

Läkemedelsbarometern genomförs vartannat år

Läkemedelsbarometern är en befolkningsundersökning som genomförs vartannat år och med vilken man utreder finländarnas åsikter om läkemedel. Barometern har genomförts sedan år 2015. Läkemedelsbarometern kompletterar den information som fås i registren om befolkningens läkemedelsanvändning.

Syftet med befolkningsenkäten Läkemedelsbarometern 2023 var att utreda befolkningens erfarenheter av läkemedelsbehandling, deltagande i beslutsfattande som gäller läkemedelsbehandlingar, rådgivning och information om läkemedel, hälsolitteracitet samt engagemang i läkemedelsbehandlingar. Dessutom utreddes synpunkter på anskaffningen av läkemedel. Webbenkäten genomfördes av Veria i september-oktober 2023. Inbjudan att delta i enkäten skickades till 6133 personer i åldern 18–79 år som hör till webbpanelen Norstat. Urvalsförfarandet genomfördes delvis som ett slumpmässigt urval med beaktande av ålder, kön och bosättningsområde. Enkäten besvarades av 2020 personer. Materialet viktades nationellt så att det motsvarade befolkningen, varvid det viktade antalet respondenter var 2033. 

Resultaten från Läkemedelsbarometern 2023 publiceras i Fimeas publikationsserie KAI på Läkemedelsdagen vecka 11.

Lääkebarometri 2023: Lääkkeen käyttäjien edellytykset lääkehoidon toteuttamiseen arjessa (Julkari)

Mer information om Läkemedelsbarometern finns på Fimeas webbplats

 

Ytterligare information ges av

  • Johanna Jyrkkä, forsknings- och utvecklingsexpert, tfn 029 522 3514
  • Heidi Mikkola, forskare, tfn 029 522 3665
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv