Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Mer omfattande störningar i tillgången koncentrerades år 2023 till några preparat

10.1.2024

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea mottog under år 2023 sammanlagt 2 849 anmälningar om störningar i tillgången till läkemedel från läkemedelsföretagen. År 2022 mottogs 2 335 anmälningar och år 2021 mottogs 1 710 anmälningar.

– Största delen av störningarna är tillfälliga och preparatet kan vid behov bytas ut mot ett annat motsvarande läkemedelspreparat på apoteket, konstaterar enhetschef Timo Mauriala vid Fimea. 

I vissa fall har störningen i tillgången i större utsträckning påverkat en viss läkemedelsgrupp och försvårat patientens tillgång till läkemedlet. Också apoteken och läkemedelsförskrivarna kan ha orsakats extra arbete på grund av störningarna. 

Mer omfattande störningar i tillgången gällde tre läkemedelsgrupper

Mer omfattande störningar i tillgången förekom under år 2023 i tre läkemedelsgrupper: i semaglutid- och andra GLP1-agonistpreparat som används vid behandling av diabetes, i metylfenidat- och lisdexamfetaminpreparat som används vid behandling av ADHD samt i dutasterid-tamsulosinpreparat som används vid behandling av prostataförstoring.

Den största uppmärksamheten i offentligheten fick störningar i tillgången till Ozempic-preparat (semaglutid) som redan pågått länge. Läkemedelsföretaget Novo Nordisk Farma Oy meddelade i slutet av 2023 att störningarna i tillgången fortsätter 2024. Preparaten förväntas levereras regelbundet till Finland, men det är osäkert när leveranserna räcker till för att helt svara på efterfrågan. 

Den ökade efterfrågan i början av 2023 på grund av vintersäsongens infektioner samt kapacitetsbristen inom läkemedelsproduktionen orsakade störningar i tillgången till antibiotika som innehåller amoxicillin samt amoxicillin-klavulansyra i flera europeiska länder. 

– I Finland orsakade problemen med tillgången dock inte samma utmaningar som på andra håll, eftersom läkemedelspreparaten i fråga är obligatoriska att lagra i Finland, konstaterar Mauriala. 

Säkerställande av tillgången till läkemedel i centrum inom EU

Inom EU inleddes 2023 flera åtgärder för att förbättra tillgången till läkemedel. 

– Förebyggandet av störningar i tillgången har tagits på största allvar inom EU. En del av åtgärderna kräver längre beredning, men till exempel listan över kritiska läkemedel, som redan nu fungerar som grund för konkreta praktiska åtgärder, färdigställdes och publicerades i december, berättar Mauriala.

På listan över kritiska läkemedelspreparat finns för närvarande 200 läkemedelssubstanser som används i stor utsträckning inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). EU:s nätverk för läkemedelstillsyn prioriterar åtgärder för att stärka leveranskedjorna för dessa preparat.

Läs mer

Mer information om tillgången till läkemedel i tidningen Sic! år 2023: Hur såg tillgången till läkemedel ut 2023? (på finska)

Störningarna i tillgången till läkemedelspreparatet Ozempic fortsätter 2024 (Fimeas nyhet 24.10.2023)

EU:s Joint Action-projekt CHESSMEN har inletts (Fimeas nyhet 13.2.2023)

Kommissionen trappar upp arbetet för att hantera kritiska brister på läkemedel och stärka försörjningstryggheten i EU (Fimeas nyhet 25.10.2023)

Första versionen av EU:s förteckning över kritiska läkemedel har publicerats (Fimeas nyhet 12.12.2023)

Ytterligare information ges av

  • Timo Mauriala, enhetschef, tel. 029 522 3214
  • Johanna Linnolahti, sektionschef, överprovisor, tel. 029 522 3231
  • Julia Lehtinen, överinspektör, tfn 029 522 3288
  • E-postadresserna enligt principen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv