Uutiset-näyttösivun murupolku sv

Nya medlemmar söks till Medicin75+-expertarbetsgruppen 

27.2.2024 | Publicerad på svenska 4.3.2024 kl. 15.46

Medicin75+-expertarbetsgruppen som koordineras av Fimea kompletteras med nya medlemmar. Syftet med Medicin75+ är att stöda det kliniska beslutsfattandet vid medicineringen av personer som fyllt 75 år och att förbättra läkemedelssäkerheten inom primärvården. 
Du kan ansöka om medlemskap genom att fylla i den elektroniska blanketten senast torsdagen den 28.3.2024. Arbetsgruppen väljer nya medlemmar (2–3 medlemmar) på basis av ansökningarna. Alla sökande informeras om besluten under maj 2024. 

Arbetsgruppen behöver mångsidiga experter inom behandling av äldre 

Informationsinnehållet i Medicin75+ produceras av en expertarbetsgrupp som koordineras av Fimea och som består av experter inom de medicinska specialiteter (bl.a. geriatri, klinisk farmakologi) och farmaci som för närvarande lämpar sig för ändamålet. Arbetsgruppen består av 12–14 experter. Arbetsgruppen har verkat i över 10 år.

Lämpliga medlemmar är yrkesutbildade inom medicin och farmaci. Lämpliga medicinska specialiteter är bland annat geriatrik, allmänmedicin, klinisk farmakologi eller något annat lämpligt specialområde. Sökanden ska ha vetenskapligt kunnande som kan påvisas med doktorsexamen, en doktorsavhandling i färdigställningsskedet eller andra vetenskapliga meriter, såsom kollegialt utvärderade publikationer. 

Av den valda medlemmen förutsätter vi praktisk erfarenhet och klinisk kompetens i läkemedelsbehandling av äldre. Dessutom förväntas sökanden ha utmärkta kunskaper i finska. Man vill också ha en geografiskt heltäckande representation i arbetsgruppen, vilket beaktas i valet. Arbetsgruppen har ingen mandatperiod, så längden på medlemskapet i arbetsgruppen har inte fastställts. Arbetsgruppen kan vid behov kompletteras även senare med personer bland de sökande som visat intresse.  

Arbetsgruppen sammanträder en gång i månaden för tre timmar, vanligtvis på måndagar. Man kan delta i hybridmöten på plats vid Fimeas verksamhetsställen (Helsingfors eller Kuopio) eller via Teams. Resekostnaderna för mötena ersätts enligt Statens reseanvisning. För arbete i arbetsgrupp eller deltagande i möten betalas inget arvode. 

Medicin75+ främjar medicineringssäkerheten i hälso- och sjukvårdens vardag

Medicin75+ innehåller en läkemedelsspecifik, konsensusbaserad klassificering (A-D) och en komprimerad rekommendationstext om vad som ska beaktas i användningen av den i vården av äldre. Medicin75+, som uppdateras kontinuerligt, innehåller de 450–500 läkemedlen som äldre använder mest.  Expertgruppens arbete beskrivs närmare i webbpublikationen SIC "Hur skapas en databas över läkemedel som lämpar sig för äldre?"

Medicin75+-informationen har inkluderats i Fimeas Läkemedelssökning, och dessutom har datainnehållet integrerats i flera databaser eller system inom hälso- och sjukvården nationellt och internationellt.

Läs mer:

Anmälningsblankett
Webbplatsen Medicin75+
Medicin75+ vanliga frågor
Hur görs Medicin75+? (ny artikel i SIC)

Ytterligare information ges av

  • Johanna Jyrkkä, forsknings- och utvecklingsspecialist, tfn 029 522 3514
  • E-postadresserna har formen [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit sv

Tulosta-painike sv